Fuxianhuia protensa Arthropod Fossil from Chenjiang Maotianshan Shales

Fuxianhuia Chengjiang Maotianshan Shale,