Encrinuroides capitonis Trilobite

Encrinuroides Trilobite from Ordovician Oklahoma