Fallotaspis

Fallotaspis Trilobite from Inyo-White Mountains