Cooksonia Silurian Plant Growing on Eurypterus Exoskeleton

Cooksonia