Solnhofen Dragonfly Fossil Stenophlebia latreilli

Stenophlebia latreilli