Protolindenia Solnhofen Dragonfly Fossil

Dragonfly Solnhofen