Bathynotus keuichousensis Trilobite

Bathynotus Redlichiid Trilobite from Kaili