Guangweicaris spinatus Arthropod from Guanshan Fauna

Guangweicaris spinatus