Xianguangia sinica from Chengjiang

Xianguangia sinica from Chengjiang