Lobopodian Cardiodictyon from Chengjiang Maotianshan Shale

Lobopodian Cardiodictyon from Chengjiang